FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक सेवा, सुशासन तथा क्षमता विकास समिति

लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवा, सुशासन तथा क्षमता विकास समितिः

 क्र.सं.  समिति गठनको आधार  नाम, थर  पद  सम्पर्क नं.  कैफियत
 १  कार्यपालिका सदस्य  श्री गणेश पुन  संयोजक    
 २  कार्यपालिकाले तोकेका कम्तिमा एक जना महिला सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य  श्री रिख बहादुर रोका  सदस्य    
 ३  श्री दिल कुमारी गुरुङ पुनमगर  सदस्य    
 ४  प्रशासन शाखा प्रमुख    सदस्य सचिव