FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक विकास समिति

लुङ्ग्री गाउँपालिकाको सामाजिक विकास समितिः

 क्र.सं.  समिति गठनको आधार  नाम, थर  पद  सम्पर्क नं. कैफियत
 १  कार्यपालिका सदस्य  श्री विरबल खड्का  संयोजक  ९८४८९६३३७१  
 २  कार्यपालिकाले तोकेका कम्तिमा एक जना महिला सहित कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट दुई जना सदस्य  श्री चन्द्रमा खड्का  सदस्य  ९८४७६६०८६२  
 ३  श्री पवित्रा कामी  सदस्य  ९७४२५०९२१६  
 ४  शिक्षा शाखा प्रमुख        
 ५  महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख        
 ६  सामाजिक विकास शाखा प्रमुख